cheer

cheer
I
[tʃiə] n հավանություն, բացականչություն. cheers ծափահարություններ, բացականչու թյուններ. Three cheers for our captain. Կեցցե՛ մեր կապիտանը. receive with cheers ող ջույններով ընդունել. (տրամադրություն) be of good/bad cheers լավ/վատ տրամադրության մեջ լինել. cheers ! Ձեր կենացը
II
[tʃiə] v բացականչություններով հավանություն տալ. ծափահարել, ողջունել. cheer up քաջալերել. cheer up on the runners վա զողներին բարձրաձայն քաջալերել. cheer up! Մ՛ի վհատվիր, Պի՛նդ կաց

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • cheer — cheer·er; cheer·ful; cheer·ful·ize; cheer·ful·ly; cheer·ful·ness; cheer·i·ly; cheer·i·ness; cheer·ing·ly; cheer·io; cheer·less; cheer·less·ly; cheer·less·ness; cheer; en·cheer; ma·cheer; cheer·ly; un·cheer·ful·ness; …   English syllables

 • Cheer — (ch[=e]r), n. [OE. chere face, welcome, cheer, OF. chiere, F. ch[ e]re, fr. LL. cara face, Gr. ka ra head; akin to Skr. [,c]iras, L. cerebrum brain, G. hirn, and E. cranium.] 1. The face; the countenance or its expression. [Obs.] Sweat of thy… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cheer on — ˌcheer ˈon [transitive] [present tense I/you/we/they cheer on he/she/it cheers on present participle cheering on past tense …   Useful english dictionary

 • cheer up — {v.} 1. To feel happy; stop being sad or discouraged; become hopeful, joyous, or glad. * /Jones was sad at losing the business, but he cheered up at the sight of his daughter./ * /Cheer up! The worst is over./ 2. To make cheerful or happy. * /The …   Dictionary of American idioms

 • cheer up — {v.} 1. To feel happy; stop being sad or discouraged; become hopeful, joyous, or glad. * /Jones was sad at losing the business, but he cheered up at the sight of his daughter./ * /Cheer up! The worst is over./ 2. To make cheerful or happy. * /The …   Dictionary of American idioms

 • Cheer Up! — Cheer Up Studio album by Reel Big Fish Released June 25, 2002 …   Wikipedia

 • cheer — [n1] happiness animation, buoyancy, cheerfulness, cheeriness, comfort, delight, encouragement, exuberance, gaiety, geniality, gladness, glee, good cheer, hilarity, hopefulness, jauntiness, jocundity, joy, joyousness, lightheartedness, liveliness …   New thesaurus

 • cheer´i|ly — cheer|y «CHIHR ee», adjective, cheer|i|er, cheer|i|est. cheerful; pleasant; bright; gay: »a cheery smile. Sunshine and the singi …   Useful english dictionary

 • cheer|y — «CHIHR ee», adjective, cheer|i|er, cheer|i|est. cheerful; pleasant; bright; gay: »a cheery smile. Sunshine and the singi …   Useful english dictionary

 • Cheer — Cheer, v. t. [imp. & p. p. {Cheered} (ch[=e]rd); p. pr. & vb. n. {cheering}.] 1. To cause to rejoice; to gladden; to make cheerful; often with up. Cowpe. [1913 Webster] 2. To infuse life, courage, animation, or hope, into; to inspirit; to solace… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Cheer — Cheer, v. i. 1. To grow cheerful; to become gladsome or joyous; usually with up. [1913 Webster] At sight of thee my gloomy soul cheers up. A. Philips. [1913 Webster] 2. To be in any state or temper of mind. [Obs.] [1913 Webster] How cheer st thou …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”